The Metropolis Of The Future

För över ett århundrade, science fiction har presenterat oss med beskrivningen av våra framtida städer.
Inom den närmsta framtiden kommer världen vara fylld med massiva mega-städer med banbrytande och extraordinär teknologi i år 2050, samhället på jorden kommer till mestadels vara storstadsmässig, upp till 68 procent av den totala befolkningen kommer bo i stora städer. Städer växer och utvecklas helt enkelt, och industrin spelar en stor roll i denna förvandling. Till exempel var det inte förrän den Industriella Revolutionen som moderna städer som vi känner till dem idag dök upp.
Men just nu sker det skifte ifrån dagens moderna städer till så kallade ‘Smart Cities’.
En ‘Smart Citie’ är bara inte en stad med cool teknologi. Utan en stad som noga studerar vanorna och behoven av dess invånare och försöker fixa dem i den mest lämpliga vägen. Till exempel, i en ‘Smart Citie’, kommer vi leva i harmoni med AI-roboten, vars syfte är att leva med dessa teknologier för att skapa mer harmoni i världen.
Människor och robotar, jobbandes tillsammans med i harmoni med varandra med respekt för varandra kommer bli ett stort steg framåt. Tillsammans kommer vi uppfinna nya livsstilar, föreställa oss nya samhällen, som sagt med potential genom AI, hjälpa oss att omorganisera sättet vi lever på, sättet vi arbetar på och hur det skänker oss mer tid till att ‘connecta’ och ta hand om varandra, helt enkelt göra världen till ett bättre ställe för allesammans!

‘Smart Cities’ för samman infrastruktur och teknologi för att förbättra kvaliteten i livet av medborgare. Och höja deras samspel med stadsmiljön. Dessa intelligenta, sammanlänkande städer, förlitar sig på datainsamling för allting. En ny våg av smarta applikationer förändrar hur vi förhåller oss till vardagliga aktiviteter.
Till exempel med applikationen Bitcoin. Bitcoin är globala, digitala pengar för en global, digital värld. Med Bitcoin skickar du pengar direkt från person utan behov av mellanhänder som banker eller kortföretag. Bitcoin är öppet för alla och styrs inte av någon stat, bank eller företag.

I en Smart Citie får alla invånare en summa Bitcoin i medborgarlön som grundinkomst. Men vad är fördelarna med detta då? Jodå, det ger alla en grundläggande ekonomisk trygghet utan att endast förlita sig på arbetsmarknadens disposition eller myndigheternas kontrollutövande. Tillfälle ges istället att lägga mer tid på hem-,omsorg- och kulturarbete och intressera sig för en demokratisk utveckling av samhället. Andra fördelaktiga effekter av en basinkomst innebär mindre klassklyftor, större makt för arbetssäljaren, mindre stress i samhället vilket i sin tur leder till bättre fysisk och psykisk hälsa, och reducerade kostnader för sjukvård. En basinkomst löser arbetslöshetsproblemet, genom att inte koppla lönearbete som enda sätt att få en inkomst. Dock ska sägas, anställningslös är inte lika med sysslolös!

Ja oj vad det finns mycket sysslor att ha och göra med i ett Smart Citie projekt. Men något man inte behöver göra är att köra bil då alla bilar är självkörande! En självkörande bil är kapabel att avkänna dess omgivning och navigera utan mänsklig inmatning. Bekvämt i en Smart City!
En annan banbrytande metod är 3D-printning av framtida nya stadsdelar i staden. Man kan nämligen konstruera hus, kontor, broar och ja, allt möjligt. 3D-pritning av byggnader ser liknande ut som 3D-printning av mindre objekt,; robotar lägger på lager efter lager av material till strukturen är färdig. Till exempel för byggnader robotar använder en mix av betong, stål och andra material passande för 3D-printning. Men denna framtida arkitektur kommer inte bara existera fysisk verklighet, den kommer också finnas i Augmented Reality och Virtual Reality! I en Smart City folk kommer spendera en hel del bra tid i virtual space. Precis som folk nu är kapabla att se ’pokemons’ i deras telefoner, folk kommer kunna se stora stads arkitekturer i ’Smart Cities’. Dessa strukturer kommer arta sig i form av ’hologram’s bara synliga med HoloLens! Allt för att navigera i en Smart City!
Att bidra med en ‘Urban grönska’ i en Smart City är också givet. Allt för att bidra med frisk luft till invånarna. Ny teknologi som helt enkelt kommer förvandla ‘Urban life’ på många sätt.

En annan sak som kommer introduceras i en Smart City är teknologier som förlänger livet.
Det hela med att ‘connecta’ med andra människors kognition, via samspel med en typ av dator i hjärnan. Till exempel det så kallade Neuralink mind-chip som superentreprenören Elon Musk nyligen introducerat. Denna teknologi kommer förvandla människor så småningom till en ‘genius super-race’; att helt enkelt fästa data-chips in i hjärnan för att sammanfoga oss med Artificiell Intelligens.
Till exempel Nanobots kommer ‘connecta’ våra hjärnor till molnen, sammanfoga biologi med den digitala. Vi kommer utveckla trådlösa, hjärna till hjärna kommunikation, även kallad syntetisk telepati, och skicka meddelande till varandra genom att tänka dem. Våra hjärnor är helt enkelt en plattform och möjligheten är nästan ändlös för nya applikationer att harmonisera för medborgarna i en Smart City!

Smart City är bara inte ett koncept eller en utopisk dröm av framtiden. Det går att realisera här och nu och avancera teknologin! Låt oss ta nästa steg tillsammans och påskynda denna process. Smart City kommer förvandla vår livskvalitet avsevärt! En Smart City är en levande ’entity’, kapabel till extraordinära adaptioner som vi en gång trott vara omöjliga.
SMART CITY!

--

Läs gärna min fiktiva short-story San Francisco 2050 : A Smart City på FactFictionFantasy

--

Neon Dreams: Life in the Infinite Holographic City:

Imagine stepping into a city where the skyline stretches infinitely, illuminated by the vibrant glow of neon lights. Buildings morph before your eyes, parks and rivers appear out of thin air, and the streets buzz with the energy of a society living in the future. Welcome to the Infinite Holographic City, a marvel of human ingenuity where holographic technology and AI seamlessly blend to create a living, breathing urban ecosystem unlike anything we've known. In the heart of the Infinite Holographic City, every surface is a canvas for holographic projections, transforming the urban landscape into a dynamic work of art that shifts and changes with the desires of its inhabitants. The once static environment of concrete and steel is now a fluid dreamscape, where buildings can be redesigned with a simple command, and personal spaces are limited only by imagination.
The city is not just a spectacle of light and color but a testament to the possibilities of living harmoniously with advanced technology. Neon-lit AI systems are the backbone of this urban utopia, ensuring that the city's operations are as efficient as they are beautiful.
Gone are the days of static architecture and one-size-fits-all living spaces. In the Infinite Holographic City, your home can adapt to your needs and moods, changing its layout, style, and even location at your whim. Want a view of the ocean for your morning coffee? Or perhaps a bustling cityscape by night? The holographic technology makes it possible, providing personalized living experiences that were once the stuff of fantasy.
Public spaces, too, are no longer confined to predetermined designs. Parks can grow larger or smaller based on the number of visitors, and public art installations change regularly, reflecting the collective creativity of the city's inhabitants. This flexibility extends to workspaces, where environments are tailored to enhance productivity and creativity, blurring the lines between work and play.
The seamless operation of the Infinite Holographic City is courtesy of its advanced AI systems. Traffic is a concept of the past, as AI manages transportation flows, ensuring smooth and efficient movement throughout the city. Resources, too, are allocated in real-time, reducing waste and ensuring sustainability.
Safety and security are paramount, with AI systems continuously monitoring the urban environment to anticipate and address potential issues before they arise. These guardian AIs also manage the city's health, using vast networks of sensors to monitor air quality, noise levels, and even the well-being of citizens, intervening when necessary to maintain the perfect urban habitat.
Living in the Infinite Holographic City is not just about enjoying unprecedented levels of comfort and convenience; it's about being part of a community that values creativity, innovation, and sustainability. The city's design encourages interaction, collaboration, and a shared sense of responsibility for the environment and each other.
Events and gatherings are spontaneous and diverse, reflecting the varied interests of the city's inhabitants. From virtual reality concerts to holographic art exhibitions, the cultural life of the city is rich and ever-evolving, providing endless opportunities for entertainment and enrichment.
The Infinite Holographic City, with its neon dreams and AI-fueled advancements, offers a glimpse into a future where technology enhances every aspect of urban living. It stands as a beacon of what humanity can achieve when innovation and imagination converge, promising a world where the boundaries of reality are limited only by our dreams. As we look to the horizon, the Infinite Holographic City is not just a destination but a journey into the possibilities of life in the 21st century and beyond. HOLO CITY!